کندانسوربرقی3لیتری استیل

کندانسوربرقی3لیتری استیل

4,000,000تومان
کد محصول: لوله استیل 1اسب
موجودی 111

بررسی اجمالی

کندانس برقی دیمردارلوله استیل:سایز۳که ازنوع۲وروده-دوخروجه میباشدمناسب برای دیگ بخار۶۰لیترتا۱۰۰لیترتوجه:تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی معین آنلایندارای ثبت برندوثبت طرح صنعتی وعلامت استانداردایران میباشد وهرگونه کپی برداری مشابه ازمحصولات دارای پیگر...

کندانس برقی دیمردارلوله استیل:سایز۳که ازنوع۲وروده-دوخروجه میباشدمناسب برای دیگ بخار۶۰لیترتا۱۰۰لیتر

توجه:تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی معین آنلایندارای ثبت برندوثبت طرح صنعتی وعلامت استانداردایران میباشد وهرگونه کپی برداری مشابه ازمحصولات دارای پیگردقانونی میباشدوازنظرشرعی نیزغیر مجازوحرام میباشدوگروه تولیدی معین آنلاینهیچگونه رضایتی ازانجام این کارتوسط افراددیگرندارد.
کندانسوربرقی بادیمرکنترل دورفن ویکسال گارانتی فن)مناسب دیگ100لیتری(باتوان خنک سازی3لیتردرساعت این محصول نیزازتولیدات تخصصی معین آنلاینبوده ومشابه ایرانی وخارجی ندارد وبه عنوان طرح صنعتی ثبت شده است این مدل از کندانسوربه دلیل وجوددوفن خنک کننده بیشترین خروجی عرق درساعت رادارد که3لیترخروجی عرق درساعت میباشد

کندانسوربرقی3لیتری استیل

کندانسوربرقی لوله استیل بادیمرکنترل دورفن ویکسال گارانتی فن مناسب دیگهای تقطیر
این کندانسوربرقی3لیتری استیل که درنوع برقی تولیدمیشودکم مصرف بوده وازلوله های استیل درساخت آن استفاده شده است خروجی دستگاه تقطیررابه شکل بخاردریافت کرده ونهایتا به شکل مایع(عرق)سردبه شما تحویل میدهدوازهدررفتن خروجی دستگاه به شکل بخارجلوگیری میکندوبازدهی دستگاه شما که همان لیتردرساعت دستگاه است افزایش پیدامیکند.
یکی ازبزرگترین مزیتهای نوع برقی عدم نیازبه آب میباشدوعرق خروجی خنک بوده وکیفیت بالاتری داردو هیچگونه صداوبووبخاری درمحیط پخش نمیشود.میتوان دورفن راکنترل کردوبازدهی محصول بسته به حجم وتوان دیگ بخار از1لیترتا3لیتردرساعت متفاوت است.

خریدکندانسوربرقی3لیتری استیل

درپروسه تقطیرتنهاچیزی که بسیار بااهمیت وسودآوراست تولید واستحصال بخارحاصل ازمایع تحت حرارت است که جهت مهاروجمع آوری هرچه سریعتراین بخارحاصله که بااندک کوتاهی درهواپخش خواهدشدودیگردستیابی به آن غیرممکن است،شما وسیله یاابزاری لازم داریدکه درکمترین زمان ممکن این بخارراجهت مهاروجمع آوری به مایع تبدیل کنید.وچون حرارت پشت این بخارقرارداردوخودبخارنیزازدرجه حرارت بالایی درزمان تولیدبرخورداراست بایداین ابزاربه گونه ای عمل کندکه باتولیدبرودت وسرمادمای موجوددربخارراکاهش دهدوزمانی که بخاردمای خودراازدست میدهدبه مایع قابل جمع آوری تبدیل می شودلذانقش این وسیله سردکننده بسیارکلیدی است این وسیله درصنعت تقطیرکندانسوربرودتی یاخنک کننده نام داردکه درانواع مختلف مسی واستیل موجوداست،همچنین درمدل های کندانسورآبی یاکندانسوربرقی فن دارویاکندانسورپیرکسی وغیره نیزموجوداست.

هم اکنون محصول پیش روهمان کندانسورازنوع برقی فن دارباکلیددیمردارتنظیم دورموتورودارای ضمانت نامه رسمی این محصول نمونه ایرانی وخارجی نداشته وساخت صفرتاصدبامجموعه صنعتی معین آنلاینمیباشدکه بنام معین آنلایننیزبه عنوان وسیله اختراعی به ثبت رسیده ولی متاسفانه اخیراافرادی سودجوباکپی برداری ازمحصول اصلی مااقدام به ساخت وتوزیع مشابه این کندانسوردرشکل ظاهری ولی باقطعات بی کیفیت به همین دلیل بعضاباقیمتی نازل هم فروخته ولی دربیش از90درصداین تولیدات غیراصلی جوابگوی کارنیست لذادرانتخاب وخرید این محصول دقت نماید.

کارکردکندانسوربرقی3لیتری استیل

فرایندموجوددرکندانسوربرقی به عهده عملکردفن خنک کننده قوی صورت میگیردکه ازخروجی بسیارخوبی برخورداربوده ونیازی به مصرف آب نیست این محصول درظرفیت های مختلف ودو فن وتک فن طراحی وتولیدگردیدمحصول کنونی دراین صفحه ظرفیت خروجی3لیتردرساعت داردولی دراینجا ماتمامی ظرفیتهای تولیدشده رابرای انتخاب توسط شما قرارمیدهیم.باتیک زدن گزینه ها انتخاب نوع محصول درستون کناری این محصول رادرظرفیتهای موردنظردلخواه دیگری نیزمی توانیدانتخاب وپس ازافزودن به سبدخرید وانجام مراحل تکمیل خریددرانتها به صورت خودکاربه سیستم پرداخت بانکی متصل شده وهزینه فاکتور صادره ازطرف سیستم فروش اینترنتی ماراباتمامی کارتهای بانکی شبکه شتاب مطابق آموزش وراهنمای خریداینترنتی دراینجاپرداخت نموده ومنتظرارسال سفارش خوددرهرکجای کشورایران که سکونت داریددرکمترین زمان ممکن باشید.

مشخصات فنی این کندانسور برودتی عبارت است از:

کندانسوربرقی فندارباخروجی3لیتردرساعت

2وروره

 

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب