کندانسوربرقی2لیتری استیل

کندانسوربرقی2لیتری استیل

3,000,000تومان
کد محصول: لوله استیل یکسوم
موجودی 106

بررسی اجمالی

کندانسوربرقی2لیتری استیلتوجه:تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی استیل مهاجردارای ثبت برندوثبت طرح صنعتی وعلامت استانداردایران میباشد وهرگونه کپی برداری مشابه ازمحصولات دارای پیگردقانونی میباشدوازنظرشرعی نیزغیر مجازوحرام میباشد.کندانسوربرقی کد2لوله استی...

کندانسوربرقی2لیتری استیل

توجه:
تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی استیل مهاجردارای ثبت برندوثبت طرح صنعتی وعلامت استانداردایران میباشد وهرگونه کپی برداری مشابه ازمحصولات دارای پیگردقانونی میباشدوازنظرشرعی نیزغیر مجازوحرام میباشد.

کندانسوربرقی کد2لوله استیل بادیمرکنترل دورفن ویکسال گارانتی فن مناسب دیگ خمره ای50لیتروتمام سایزهای
استیل خمره ای ترکیه ای از10تا50لیتر.باتوان خنک سازی2لیتردرساعت
این کندانسوربرقی2لیتری استیل که درنوع برقی تولید میشودکم مصرف بوده وازلوله های استیل درساخت آن استفاده شده است خروجی دستگاه تقطیررابه شکل بخاردریافت کرده ونهایتا به شکل مایع(عرق)سردبه شما تحویل میدهدوازهدررفتن خروجی دستگاه به شکل بخارجلوگیری میکندوبازدهی دستگاه شما که همان لیتردرساعت دستگاه است افزایش پیدا میکند.
یکی ازبزرگترین مزیتهای نوع برقی عدم نیازبه آب میباشدوعرق خروجی خنک بوده وکیفیت بالاتری داردو هیچگونه بووبخاری درمحیط پخش نمیشود.میتوان دورفن راکنترل کردوبازدهی محصول بسته به حجم وتوان دیگ بخار از1لیترتا8لیتردرساعت متفاوت است.

خریدکندانسوربرقی2لیتری استیل

درپروسه تقطیرتنهاچیزی که بسیار بااهمیت وسودآوراست تولید واستحصال بخارحاصل ازمایع تحت حرارت است که جهت مهاروجمع آوری هرچه سریعتراین بخارحاصله که بااندک کوتاهی درهواپخش خواهدشدودیگردستیابی به آن غیرممکن است،شما وسیله یاابزاری لازم داریدکه درکمترین زمان ممکن این بخارراجهت مهاروجمع آوری به مایع تبدیل کنید.وچون حرارت پشت این بخارقرارداردوخودبخارنیزازدرجه حرارت بالایی درزمان تولیدبرخورداراست بایداین ابزاربه گونه ای عمل کندکه باتولیدبرودت وسرمادمای موجوددربخارراکاهش دهدوزمانی که بخاردمای خودراازدست میدهدبه مایع قابل جمع آوری تبدیل می شودلذانقش این وسیله سردکننده بسیارکلیدی است این وسیله درصنعت تقطیرکندانسوربرودتی یاخنک کننده نام داردکه درانواع مختلف مانندکندانسوربرقی2لیتری استیل موجوداست،همچنین درمدل های کندانسورآبی یاکندانسوربرقی فن دار ویاکندانسورپیرکسی وغیره نیزموجوداست.

هم اکنون محصول پیش روهمان کندانسورازنوع برقی فن دارباکلیددیمردارتنظیم دورموتورودارای ضمانت نامه رسمی این محصول نمونه ایرانی وخارجی نداشته وساخت صفرتاصدبامجموعه صنعتی استیل مهاجرمیباشدکه بنام استیل مهاجرنیزبه عنوان وسیله اختراعی به ثبت رسیده ولی متاسفانه اخیراافرادی سودجوباکپی برداری ازمحصول اصلی مااقدام به ساخت وتوزیع مشابه این کندانسوردرشکل ظاهری ولی باقطعات بی کیفیت به همین دلیل بعضاباقیمتی نازل هم فروخته ولی دربیش از90درصداین تولیدات غیراصلی جوابگوی کارنیست لذادرانتخاب وخرید این محصول دقت نماید.

کارکردکندانسوربرقی2لیتری استیل

فرایندموجوددرکندانسوربرقی به عهده عملکردفن خنک کننده قوی صورت میگیردکه ازخروجی بسیارخوبی برخورداربوده ونیازی به مصرف آب نیست این محصول درظرفیت های مختلف ودو فن وتک فن طراحی وتولیدگردیدمحصول کنونی دراین صفحه ظرفیت خروجی2لیتردرساعت داردولی دراینجا ماتمامی ظرفیتهای تولیدشده رابرای انتخاب توسط شما قرارمیدهیم.باتیک زدن گزینه ها انتخاب نوع محصول درستون کناری این محصول رادرظرفیتهای موردنظردلخواه دیگری نیزمی توانیدانتخاب وپس ازافزودن به سبدخرید وانجام مراحل تکمیل خریددرانتها به صورت خودکاربه سیستم پرداخت بانکی متصل شده وهزینه فاکتور صادره ازطرف سیستم فروش اینترنتی ماراباتمامی کارتهای بانکی شبکه شتاب مطابق آموزش وراهنمای خریداینترنتی دراینجاپرداخت نموده ومنتظرارسال سفارش خوددرهرکجای کشورایران که سکونت داریددرکمترین زمان ممکن باشید.

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب