ابزارکاربردی تست سرعت اینترنت مورداستفاده شما گزارش دقیق سرعت واقعی دانلود با آپلوداینترنت فعلی شما

ابتداتمام فعالیت های مرتبط بااینترنت را غیرفعال کنید مثل انجام اپلود یا دانلود ویا بازماندن تعدادی صفحات  وب سایت این برای این است که پاسخی دقیق با کمترین ضریب خطا را سیستم بتواند به کاربران ارائه کند پس از اماده سازی موارد فوق فقط شما درحالی که همچنان آنلاین هستید بافشردن گرینه استارت چنددقیق منتظر میمانید تا اطلاعات خودرا دریافت کنید

هشدار

1-هنگام فعالیت این سیستم نباید مودم خودرا خاموش کنید یا حتی از داخل سیستمگوشی کامپیوتر وغیره نباید اتصال اینترنت قطع شود

2هنگام کاربااین سیستم دراین صفحه نباید با بازگشایی صفخات دیگر موجب شوید این صفحه زیرصفحات جدید تحت تاثیر قرار گیرد لذا تا پایان دریافت گزارش روی همین صفحه استاپ کنید واز بازگشایی یا رفتن به صفحات دیگر جدا خودداری کنیدProvided by OpenSpeedtest.com