مابرای اینکه ثبت شیرین خاطره ای در یاد مشتریان درهنگام خریدوهمچنین لحظاتی مفرح برای کاربران هنگام جستجودراین فروشگاه رامهیاکنیم اقدام به طراحی وتوسعه بخشهایی باابزارتفریحی دیجیتال ماننداین ویجت پخش موسقی اصیل ایرانی که باگلچین ترانه وخوانندگان اصیل ایرانی ازطریق هوش مصنوعی درسراسر فضای مجازی وموتورهای جستجوی پخش موسیقی ایرانی آهنگ وترانه هایی که ازطرف کاربران ایرانی مورد استقبال قرارمیگرد ومحبوب میشود به صورت خودکار به این سایت و این بخش منقل نموده تافضای نوستالژی و تاثیرگذاری برای شمافراهم گرددامیدوارم ازاین ابزار لذت لازم را ببرید

شمادرهنگام کلیک روی فلاش وپخش موسقی اگرمایل به پخش مستمراین ترانه ها بودید نباید این صفحه را ببندیدواگرمایل بودیدهمزمان با پخش موسقی به دیگرقسمت های فروشگاه ازجمله خریدخودادامه دهید به شکل زیر عمل کنید

1-ابتدا روی فلاش PLY کلیک نموده وصبرکنیدتاموسیقی آغازبه پخش کند

2- اینجاروی ادامه به بازدیدوخریدازفروشگاه کلیک کنید ....

تاصفحه ای اصلی فروشگاه مجددبرایتان گشوده شودوشماهمزمان باپخش موسقی به وب گردی ادامه دهید وموسقی قطع نشود